POGÓRSKA WOLA – REALIZACJA PROGRAMU w latach 2010-2014

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

 • W 2012r. zakończono budowę wodociągu na odcinku Ładna (przysiółek Jaźwiny) – Pogórska Wola – etap II za kwotę 3 480 776,96zł, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 2mln zł.
 • Przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. został opracowany projekt wodociągu i kanalizacji dla przysiółku Pogórz i Podgórz oraz w latach 2013-14r. wykonano I etap budowy sieci.
 • Wykonany został odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola (obok p. Kupiec). Koszt: 65 805,00zł.
 • Od 2013 roku została opracowywana koncepcja oraz kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Przysiółku Poskle (etap 3) oraz w przysiółku Wielkie Pole (etap 4) w miejscowości Pogórska Wola. W 2014r. finalizowana jest procedura administracyjna pozwalająca uzyskać stosowne pozwolenie. Koszt opracowania to 133tys.zł.
 • W 2013r. za kwotę 14,7tys.zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy wodociągu w miejscowości Pogórska Wola – Centrum.
 • W 2014r. opracowano koncepcję oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w przysiółku Kąty (Szynwałd i P. Wola). Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2015r. Koszt dokumentacji to 48,5 tys. i zostanie pokryty ze środków własnych gminy.
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ładna i Pogórska Wola (kanalizacja wyniosła ok 2 415tys.zł, wodociąg to ok1 305tys.zł, w tym  dotacja to ok 1653tys.zł).

2

Regulacja potoku Chotowskiego

 • Zostały wykonywane drobne prace czyszczące koryto rzeki w ramach programu „Zielona praca”.
 • W 2012r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z Krakowa wydatkował kwotę prawie 90tys. złotych na konserwację potoku.
 • Wykonano prace przy odwodnianiu terenów zalewowych koszt których wyniósł 8,2tys.zł.
 • W 2014 roku również wykonano konserwację potoku Chotowskiego oraz Piątki za kwotę ponad 50tys. złotych.

3

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum

 • Wykonano kompleks boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” za kwotę blisko 1 mln zł (dofinansowanie ponad 600tys.zł).
 • Wykonano boisko przyszkolne o nawierzchni trawiastej zlokalizowane obok boisk z nawierzchni poliuretanowej.
 • Budowa boiska sportowego w Pogórskiej Woli (25tys.zł).

4

Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu

 • Wykonanie placu zabaw przy szkole w 2011r. za kwotę 8tys.zł.
 • Obok szkoły, dzięki dużej aktywności mieszkańców miejscowości oraz całej gminy w głosowaniu internetowym, został wybudowany plac zabaw przez firmę Nivea.

5

Uregulowanie stanu prawnego dróg

· ,,Na Chrupka” 1,2km

· ,,Betonówka” 0,8km

· ,,Koniec” 1,2km

· ,,Osiedle” 0,5km

· ,,Kobylarnia” 1,7km

· „Na Piaskownie” 1,5km

· „Na Kieliana” 0,7km

· „Na Podlesie” 0,5km

· „Na Modus” 0,4km

· „Do Starej Poczty” 0,6km

· „Na Górskiego” 0,9km

· Dz. nr 1603 0,5km

· „Granice z Ładną” 1,5km

· „Na Kozaka”a 0,3km

6

Budowa i modernizacja dróg, budowa chodników i oświetlenia

 • Wybudowano i zagospodarowano plac publiczny i parking w centrum wsi obok szkoły i budynku wielofunkcyjnego wraz z budową chodnika na odcinku od kościoła do drogi E4 w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Odnowa centrum wsi Pogórska Wola” za kwotę 614tys.zł (w tym dofinansowanie 250tys.zł.). Dodatkowo wykonano monitoring centrum wsi oraz boisk sportowych.
 • W 2011r. wydatkowano 450tys.zł, w 2012r. 950tys.zł, w 2013r. 228 tys. zł, a w 2014r. prawie 300tys.zł na położenie nowych nawierzchni asfaltowych. Większość środków pochodziła ze funduszy zewnętrznych na zwalczanie skutków powodzi oraz z funduszu sołeckiego. W 2011r. zmodernizowano odcinek drogi „Pogórska Wola – Ładna”, „Na Cmentarz”, „Transnaft” oraz pętle autobusową na Wielkim Polu. W 2012r. zmodernizowano natomiast drogę „Betonówkę”, drogę nr 59, drogę „Na Sołtysa”, drogę „Kobylarnia”, drogę „Na Kiliana”, „Granice z Pogórską Wolą”. W 2013r. zmodernizowano drogę „Od zajezdni Wielkie Pole do piaskowni” oraz drogę „Na Sajdaka”. W 2014r. zmodernizowano drogę „Na Górskiego” i „Na Kiełbińskiego”. Łączna długość modernizowanych lub budowanych dróg w latach 2011-2014 to 8,5km.
 • Wykonano odwodnienie drogi gminnej nr 1938/1, 1938/2 do rowu melioracyjnego nr 9 w km rowu 0+220. Prace obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 316m wraz ze studniami i osadnikami. Wartość prac wyniosła ponad 80tys.zł.
 • Przy drodze powiatowej w kierunku Żdżar wykonano oświetlenie złożone z 12 lamp i 11 stanowisk słupowych za sumę 40tys.zł.
 • Wykonano oświetlenie ledowe zajezdni autobusowej na Wielkim Polu za kwotę 17tys.zł. Jest to pilotażowy projekt, który pozwoli na sprawdzenie oszczędności przy wykorzystaniu tego typu źródła światła.
 • Wykonano dokumentację projektową na dokończenie oświetlenia dróg powiatowych na Wielkim Polu w kierunku Wałek oraz w kierunku Szynwałdu. Budowa sieci zostanie zrealizowana do końca 2014r.
 • W roku 2013 wykonano remont chodnika na odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą na Wałki. W 2014r. w ramach kontynuacji inwestycji wybudowano nowy odcinek aż do cmentarza. Wartość całkowita robót to 472tys.zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 157tys.zł.
 • Wykonano projekt chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi E4 na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Szynwałdu do przystanku na Pilzno. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2014r. przez GDDKiA.
 • Zakup wiat przystankowych za kwotę 10tys.zł.
 • Został wykonany projekt modernizacji drogi "Na Pogórz" w Pogórskiej Woli (ok.20tys.zł). Poddano modernizacji drogę „Graniczna” w Pogórskiej Woli o dł. 100m za kwotę  ponad 25tys.zł. Odbudowano drogi gminne:
  - "Na Górskiego" 203664K o długości 750m za kwotę ponad 146 tys.zł. w tym dotacja wyniosła ponad 137tys.zł; - "Na Kiełbińskiego" 203662K i dz. nr 2576/1 o długości 770m na kwotę ok.152 tys.zł, w tym pozyskana dotacja to 130000,00zł. Zakupiono również grunty pod poszerzenie dróg w Pogórskiej Woli 0,1501ha na kwotę ok 22tys.zł.
 • Wybudowano i wyremontowano chodnik wraz z odwodnieniem  w Pogórskiej Woli o dł. 495m za kwotę ok 311tys.zł.
 • Wykonano dokumentację oświetlenia ulicznego w Pogórskiej Woli - droga Pogórska Wola–Szynwałd  koszt inwestycji ok. 17tys.zł);

7

Odrolnienie gruntów i wydzielenie nowych działek budowlanych

 • Uchwalono studium, które przewiduje wzrost ilości terenów budowlanych aż o ponad 1200 ha na terenie gminy. Jest to wzrost o 150% w stosunku do tego co było do tej pory (do chwili obecnej na terenie naszej gminy terenów dopuszczających budownictwo jednomieszkaniowe było około 800 ha).
 • Uchwalono częściową zmianę mpzp, która powiększyła tereny budowlane w kilkunastu miejscach w Pogórskiej Woli, w tym jeden duży kompleks terenu położony po zachodniej stronie drogi powiatowej. Ponadto zmieniono teren dotychczas przeznaczony pod budowę lotniska na teren produkcyjny oraz wyznaczono obszar z przeznaczeniem pod inwestycje związane z pozyskiwaniem zielonej energii (forma fotowoltaiczna).
 • W 2013r. rozpoczęto procedurę uchwalenia nowego mpzp, w którym planowane jest znaczne powiększenie istniejących obecnie terenów budowlanych oraz zlikwidowanie niektórych zapisów utrudniających proces inwestycyjny. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na połowę 2015 roku.

8

Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej

 • W 2012r. wykonano I etap rozbudowy (stan surowy) za kwotę 200tys.zł, na które otrzymano dofinansowanie ze środków programu „Małopolska Remiza” (dofinansowanie: 35tys.zł.).
 • W latach 2013-2014 zrealizowano II etap inwestycji związanej z rozbudową i przebudową budynku OSP W zakres robót weszło:

o 2013r.: remont istniejącego budynku OSP, dokończenie rozbudowy,

o 2014r.: zakupiono wyposażenie do kuchni, zagospodarowano terenu wokół OSP, wykonano instalacje sanitarne wewnętrzne, przyłącza sanitarne: wody, kanalizacji, gazu, instalacje elektryczne wewnętrzne.

Całość II etapu wyniosła blisko 1,5 mil zł, z czego 457tys.zł pochodzi ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Oś IV LEADER.

 • Zakup torby medycznej dla OSP Pogórska Wola za kwotę 4 000zł.
 • Wykonano modernizację zabezpieczenia sieci gazowych DN400, DN700 wysokiego ciśnienia w Pogórskiej Woli przy budynku OSP P.Wola koszt ok. 26tys.zł)oraz montaż klimatyzacji i układu chłodniczego w OSP Pogórska Wola  której koszt wyniósł ok 63tys.zł, w tym pozyskana dotacja  to ok.25tys.zł);

9

Projekt i wykonanie termoizolacji ZSPiG oraz modernizacja istniejącego monitoringu przy szkole

 • W 2013 roku wykonano termomodernizacje budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli wraz z przebudową kotłowni gazowej i rozbudową instalacji C.O. oraz instalacji gazowej. Całość prac wyniosła blisko 750tys.zł w tym ponad 272tys.zł, pochodziło z datacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Celem zapewnienia większego bezpieczeństwa, dokonano modernizacji monitoringu przy szkole. Koszt to ponad 4,5tys.zł.
 • Adaptacja pomieszczeń budynku ZSPiG w Pogórskiej Woli na bibliotekę w 2011r. za kwotę 30tys.zł.

10

Prace dla Przedszkola Publicznego w Pogórskiej Woli

 • Remont pomieszczeń, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego w Pogórskiej Woli za kwotę 75tys.zł.