ŁĘKAWICA - REALIZACJA PROGRAMU w latach 2010-2014

Lp.

Realizowane zadania

Krótki opis zadania

1

Regulacja potoku Wątoczek zapobiegająca wylewaniu  podczas powodzi.

 • Wykonane zostały drobne prace czyszczące koryto rzeki w ramach programu „Zielona praca”.
 • Zostało wykonane umocnienie kładki na potoku Wątoczek wzdłuż drogi powiatowej 1376K w Łękawicy. Koszt: 27tys.zł.
 • Opracowanie koncepcji na zabezpieczenie potoku Wątok i Wątoczek, wartość około 250tys.zł.
 • Przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie przy aktywnym wsparciu Gminy Skrzyszów jest opracowany projekt pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok wraz z dopływami w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski”. Wartość prac ok. 450tys.zł.

2

Budowa i modernizacja dróg oraz chodników, budowa parkingu.

 • W 2011r. wybudowano 275 metrów, a w 2012r. 154 metrów chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej od kościoła w kierunku Skrzyszowa. Wydano na ten cel prawie 340tys.zł.( Dofinansowanie: 117 339,00zł.).
 • W 2011r. wydatkowano 200 tys. zł, w 2012r. ponad 175tys.zł, w 2013r. 425tys., a w 2014r. 153tys. na położenie nowych nawierzchni asfaltowych. Większość środków pochodziła ze funduszy zewnętrznych na zwalczanie skutków powodzi. W 2011r. zmodernizowano odcinek drogi Bieniówka, Granice Porębskie, Stara Droga, Na Smółkę. W 2012r. zmodernizowano odcinek Starej Drogi, oraz Bieniówki, w 2013r. kolejny odcinek Starej Drogi, Budzikówki i Na Smółkę, a w 2014r. drogę Na Piekarnie. Łączna długość zmodernizowanych lub wybudowanych dróg w latach 2011-2014 to 4,08 km.
 • Wybudowano i zagospodarowano 2 place publiczne: obok OSP oraz budynku wielofunkcyjnego wraz z budową chodnika je łączącego w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Odnowa centrum wsi Łękawica” za kwotę 411 797,97zł. (Dofinansowanie do Odnowy centrum Wsi: 151 541,31zł). Dodatkowo wykonano monitoring centrum wsi za kwotę 10 530,00zł.
 • W 2013r. został wykonany parking przy Szkole Podstawowej w Łękawicy wraz z drogą manewrową, zjazdem z drogi powiatowej i przebudową istniejących schodów. Wykonano też kolejny odcinek chodnika w kierunku Skrzyszowa o długości 520 m. Wartość przeprowadzonej inwestycji to koszt 335tys.zł z czego ponad 230tys. pochodziło ze środków europejskich pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r.
 • W 2014r. został opracowany projekt na budowę 900-metrowego chodnika od Szkoły Podstawowej w kierunku Łękawki. W ramach pierwszego etapu budowy zaplanowano wykonanie 300-metrowego odcinka jeszcze w 2014 roku.
 • Wykonanie projektu i budowa chodnika w Łękawicy 300m (197162,52zł, dotacja 21900zł).
 • Wykonano mapę do celów projektowych i opracowano projekt budowlany oświetlenia drogi „Bieniówka” w Łękawicy (4 150,00zł.) oraz  projekt budowy oświetlenia na dz. nr 2467 w Łękawicy (3 075,00zł).
 • Zakup wiat przystankowych za kwotę 15tys.zł. Zostały zakupione kolejne wiaty przystankowe  za kwotę 4506,00zł.
 • Przeprowadzono kolejne modernizacje dróg  za łączną kwotę 45343,95zł:
  -„Za Jakubowską” w Łękawicy o dł. 50 m
  -„Do Cmentarza” w Łękawicy o dł. 162m; 
  -Odbudowa drogi gminnej "Na piekarnię" 203658K w miejscowości Łękawica 400m (93477,91zł. dotacja 71338,00zł).

  Zakupiono również grunty pod poszerzenie dróg w Łękawicy 0,0387ha (7 570,99zł);

3

Uregulowanie stanu prawnego dróg.

 • „Stara Droga” 1,0km.
 • „Granice Porębskie” 0,4km.
 • ,,Na Piekarnię” 2km.
 • Droga dz. nr 2958 0,7km
 • Droga dz. nr 2964 1,1km

4

Dokończenie wodociągowania oraz kanalizacji.

 • W 2011r. wybudowano hydrofornię oraz bieżące przyłącza.
 • Wykonano alternatywne połączenie Łękawicy z innym źródłem wody ( od strony Łękawki) wraz z przyłączami do kilku domów oraz rozpoczęto przygotowania pod projektowanie wodociągu w kierunku granic Trzemeskich.
 • Uruchomiono przepompownię ścieków na Łabędziowej Górze.

5

Budowa sali gimnastycznej i boiska sportowego.

 • Rozpoczęto budowę boiska sportowego. Za kwotę 30tys. zostało zrealizowane odwodnienie tego terenu.
 • Zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.(1537491,51zł, dotacja 163000,00zł);

6

Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

 • Dzieci uczą się w nim od 2011r.
 • Obok przedszkola, dzięki dużej aktywności mieszkańców miejscowości oraz całej gminy w głosowaniu internetowym, został wybudowany plac zabaw przez firmę Nivea.

7

Szybszy internet

 • Trwają prace projektowe nad położeniem światłowodu.

Wybrane inwestycje dodatkowe:

 

8

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego.

 • W zakres inwestycji weszło: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 12cm, docieplenie stropu, drenaż, izolacja fundamentów, odtworzenie opaski oraz wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. Wartość robót wyniosła 263 676,27zł. (Dofinansowanie: 50 000,00zł.).

9

Zakończenie budowy OSP.

 • W 2012r. zakończono rozbudowę i remont OSP – koszt  ponad 1,4mln. Inwestycja została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 450 000,00zł.

10

Inne

 • Zakup i montaż pieca CO w budynku komunalnym w 2013r. za kwotę 4,5tys.zł.
 • Adaptacja pomieszczenia n a "sołtysówkę" w Łękawicy (29686,28zł);